ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 60ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.     ގޯތި ދޫކުރާ ކޮމެޓީއަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން 2 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

3.   ކުރީގެ އިންޖީނުގޭގެ ގޯތީގައި ހުރި ދަނޑީގެ ކުލީ ފައިސާ ހޯދުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4.     ގޯތި ލިބިފައިވާ ސަރަހައްދު ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދި ރ.ފައިނު ހުސްނުހީނާގެ ސާރާ އިބްރާހީމް، ރ.ފައިނު ސީރީނުވިލާ ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް އަދި ރ.ފައިނު އުނިމާގެ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފަހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 60ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 60ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 2:40 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.