ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ހޯމް ސޯލާއާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު

ފެނަކަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓްރެއިނިންގ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާއިގުޅިގެން ހިންގާ ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން، ފެނަކަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓްރޭނިންގެ ގެ ފަރާތުން މިރަށު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް، 13 އޮގަސްޓް 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރޭގަނޑު 8:30ގައި ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، ދެޖިންސްގެ ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން މިމަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދެމެވެ.


ހޯމް ސޯލާއާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު ހޯމް ސޯލާއާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 1:38 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.