ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގޯތިދޫކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު

މިކައުންސިލުން، ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީގައި މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބްޖަމިއްޔާގެ އިތުރަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން 2 ބޭފުޅަކު ހިމެނުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ، އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 13 ޖުލައި 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިދާރާއަށް ދުރުވެ ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގޫގުލް ފޯރމް ލިންކު
https://forms.gle/YAFmQ1p4UaSwmgZU8

މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


ގޯތިދޫކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ގޯތިދޫކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 12:42 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.