ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ، ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށް ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަން.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ:
o 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ހިއްސާކުރުން.
o 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ހިއްސާކުރުން.

ތަން: ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާ

ތާރީޚް: 30 ޖުލައި 2022

ގަޑި: 20:30


ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 3:02 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.