ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ރައްޔިތުންގެ ބަނބުކެޔޮ ގަސްތައް ކުއްޔަށް ހަވާލުކުރުމާއި މިއިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2021/91 އިޢުލާނާއިގުޅޭ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

* ބަނބުކެޔޮ ގަސްތައް – އިރުމަތީކޮޅު : ރ.ފައިނު، ވިލު / އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލިމަނިކު

* ބަނބުކެޔޮ ގަސްތައް – ހުޅަނގުކޮޅު : ރ.ފައިނު، ނޫވިލު / އަލްފާޟިލް ނިޒާރު އަޙްމަދުފުޅު

މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.
ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:22 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.