ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލު ކުރުމާއިގުޅޭ

މިރަށު ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާތީ، 2022 ޑިސެމްބަރ 31 އަށް ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 11 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މި އިދާރާގައެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ 13 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާކަން އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް ގެންނަވަންވާނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލު ކުރުމާއިގުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލު ކުރުމާއިގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:18 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.