ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ރަށުގެ ބިމުގެ އަގުތައް (ލޭންޑް ވެލިއު) ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުން.

·         ސިނާއީ ސަރަހައްދުގެ ބިމުގެ އަގު: އަކަފޫޓަކަށް 0.50ރ

·         ވިޔަފާރި ބިންތަކުގެ އަގު: އަކަފޫޓަކަށް 0.75 ރ

·         ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ބިންތަކުގެ އަގު: އަކަފޫޓަކަށް .

·         މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދު ބިމުގެ އަގު: އަކަފޫޓަކަށް 0.50ރ.

·         ލޯކަލް ޓޫރިމް ޒޯންގެ(ބީޗްސައިޑް) ބިމުގެ އަގު: އަކަފޫޓަކަށް .

·         ދަނޑުވެރިކަމާއި އެހެނިހެން ފާމިންގެ ކަންކަން: އަކަފޫޓަކަށް  0.10  0.50 ރ

·         ހަރުގެވަޅުފަދަ ވަގުތީ ކުލީ ބިންތައް: އަކަފޫޓަކަށް   0.1  0.5 ރ
.
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:31 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.