ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން، ކުރީގެ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގި ބިން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ، އެބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް އެ ކޮމެޓީން ހުށަހެޅުމުން، އެބިމުގައި ހުރި އުފުލޭ މުދާތައް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްފަހު، ކޮމެޓީއަށް އެބިން ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:32 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.