ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކައުންސިލްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަނުކުރުމާމެދު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިން ފޮނުއްވާފައިވާ  ނަންބަރު 188-CSRD/311/2022/1 (20 ޖަނަވަރީ 2022) ސިޓީގައިވާ ގޮތަށް، މި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެންމެ ގާބިލު ފަރާތްކަމުގައި ހޮވިފައިވާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، މެހުރާ، ރ. ފައިނު (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު A245363)، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 126 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ރުހުންދޭން ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:30 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.