ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކައުންސިލް ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް ޗުއްޓީގައި ހުންނަވާ ދުވަސްވަރު ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެލައްވާނެ މެމްބަރުންގެ ތަރުތީބު ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލުމަށާއި އަދި މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގައި އެކަމަކާއިގުޅޭ މެމްބަރަކު ސޮއިކުރެއްވުމަށާއި އަދި އެފަދަ ލިޔުންތައް އިދާރީގޮތުން ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް ނިންމުން

1. ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު
2. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒުނާ
3. ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމްމަނިކު
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:32 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.