ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 71 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: މިހިރީ5 ބޯޓް އަޑިއަށް ދިޔަ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ގަސްކާނާ މަޢާފުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދައި، ނިމިދިޔަ ކައުންސިލުން މައާފުދިނުމަށް ނިންމަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އެކަމަށް އެދި ފޮނުވި ސިޓީ އާއި ހަވާލާދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަމްބަރ I-POL(RA)/221/2021/58 ސިޓީއިން މިމައްސަލައާއިގުޅިގެން މިކައުންސިލް ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް އަންގާފައިވާތީ، މިހިރީ5 ބޯޓް އަޑިއަށް ދިޔަ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ގަސްކާނާ މަޢާފުކުރުމަށް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 71 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 71 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:14 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.