ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 70 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ބަޖެޓުގެ J-GOM ފަންޑުގެ ޖީއެލްކޯޑު 228010 އިން 1139.23ރ. (އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސްނުވަރުފިޔާ ތޭވިސްލާރި) އުނިކޮށް ޖީއެލްކޯޑު 226002 އަށް 1139.23ރ. (އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސްނުވަރުފިޔާ ތޭވިސްލާރި) އިތުރުކުރުމަށް، ޖީއެލްކޯޑު 211001 އިން 23862.76ރ. (ތޭވިސްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަލާރި) އުނިކޮށް ޖީއެލްކޯޑު 211002 އަށް 11092.96.96ރ. (އެގާރަހާސް ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަލާރި)، ޖީއެލްކޯޑު 212014 އަށް 12769.80ރ. (ބާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) އިތުރުކޮށް، ޖީއެލްކޯޑު423001 އިން 6200.00ރ. (ހަހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ)، ޖީއެލްކޯޑު 212999 އިން 1500.00ރ. (އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) އުނިކޮށް، ޖީއެލްކޯޑު 423002 އަށް 7700.00ރ. (ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އިތުރުކުރުމަށާއި، ޖީއެލްކޯޑު 228009 އިން 1700.00ރ. (އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އުނިކޮށް، ޖީއެލްކޯޑު 226002 އަށް 00ރ. (އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އިތުރުކުރުމަށާއި ޖީއެލްކޯޑު 212027 އިން 15769.07ރ. (ފަނަރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަރުފިޔާ ހަތްލާރި) އުނިކޮށް، ޖީއެލްކޯޑު 223002 އަށް 07ރ. (ފަނަރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަރުފިޔާ ހަތްލާރި) އިތުރުކޮށް ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުމަށާއި ސްޕޯޓް އެރީނާ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް 20،000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނޭގޮތަށް ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 70 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 70 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:10 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.