ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 68 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ފައިނު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް 3 މުވައްޒަފުން (ޕިކަޕް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮންނަ 1 ފަރާތެއް ހިމެނޭނެހެން) ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށާއި ވިޔަފާރިތަކުން ނަގާ ކުނީ ފީ 150.00ރ. އަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި އިދާރާތަކުން 400.00ރ.ގެ ފީ ނެގުމަށާއި ފީގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު މިފެށޭ 2022ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީމަހުން ފެށިގެން ނިންމުމާއިއެއްގޮތަށް ފީނަގަމުން ގެންދިޔުމަށް ނިންމުން.
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 68 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 68 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:02 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.