ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 28ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ (2022-2026) ތަރައްޤީ ޕްލޭން ފާސްކުރުން
3. ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ (2022-2026) ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ފާސްކުރުން
3. ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އަލުން ފާސްކުރުން


ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 28ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 28ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 5:16 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.