ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
2. ކައުންސިލްގެ 20,21,23 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި، ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހަދަންޖެހޭ ކޯޑުތަކާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4. ފައިނުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކައުންސިލުން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އާއްމު އުޞޫލު ފާސްކުރުން.

5. ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހެދިފައިވާ ބުރުތަކުގެ ލާފައިވާ ކުލަ ބަދަލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

6. ކައުންސިލްގެ އިންފޮމޭޝަން އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އުޞޫލު ފާސްކުރުން.ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 9:45 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.