ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
2. ކައުންސިލްގެ 20,21,22 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އެ ބަދަލުތައް ބަޖެޓަށް ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރުން.

4. ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

5. ފައިނުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކައުންސިލުން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އާއްމު އުޞޫލެއް ހެދުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

6. ސަރުކާރުން ހިންގާ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ޕްރޮޖެކްޓް (ޕްއިސްޑް) ގެ ސޯލާ ޕެނަލް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބިން ކަނޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވާރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

7. ކައުންސިލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

8. ދާއިމީ ދަނޑު ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ސަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއިބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:04 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.