ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 25ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
2. ކައުންސިލްގެ 24 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3. ރ.ފައިނު ފެހިވިނަ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ލަޠީފު މުޙައްމަދު، 20 އޮކްޓޯބަރ 2021ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4. ރ.ފައިނު ހުސްނުހީނާގެ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު، 1 ނޮވެމްބަރ 2021 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 25ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 25ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:08 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.