ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ރ.ފައިނު ހުސްނުހީނާގެ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، 01 ނޮވެމްބަރ 2021ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި އަދި 9 ނޮވެމްބަރ 2021 ގައި ދަނޑުވެރިންނާއިއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދަނޑުބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ 5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 3 ގައި ބަޔާންކުރާ ގްރޭސް ޕީރިއަޑުގެ މުއްދަތަށް އިތުރު 15 ދުވަސް އިތުރުކުރުމަށާއި ދަނޑުބިމުން ކުލީ ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން އިތުރު ބައްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމުން

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 25 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚް: 10 ނޮވެމްބަރ 2021

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ

ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:10 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.