ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 58 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ރ.ފައިނު ފެހިވިނަ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ލަޠީފް މުޙައްމަދު ، 30 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ބަޔާކޮށް ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާތީ، "ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު" ގެ 18ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފުރުސަތު އެފަރާތަށް އޮތްކަން ލިޔުމުން އެންގުމަށާއި އެމާއްދާގައި ބުނާ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ދަނޑުބިމާއި ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވާނެ ފަރާތެއް ނެތްނަމަ، އެކަން ކައުންސިލަށް އެންގުމަށާއި އެންގުމުން، ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ 6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ދަނޑުބިމުގައި އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރަން ފަށަންޖެހޭ މުއްދަތަށް 45 ދުވަސް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުން

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 25 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚް: 10 ނޮވެމްބަރ 2021

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ

ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 58 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 58 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:08 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.