ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ބަނދަރުމަތި ތަރައްޤީކޮށް ރީތިކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމާއި ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ ބުރުތަކުގައި ލާފައިވާ ކުލަ، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ގޮތަށް ރީތި ޑިޒައިނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 24 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚް: 04 ނޮވެމްބަރ 2021

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ

ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:06 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.