ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކުރީގެ އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާށާއި އަދި އެތަނަކީ ވަރަށްގިނަ ކަނބަލުންގެ ހަނދާނާއިގުޅިފައިވާ ތަނަކަށްވާތީ، އެކަނބަލުންގެ ހަނދާނުގައި ބިނާއެއް އެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 13 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚް: 18 އޯގަސްޓް 2021

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ

ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:48 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.