ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ނަމްބަރ MTCC-BDAD/311/2021/001 ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އާއި އެހެނިހެން ސެޓަޕް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފައިނު ބްރާންޗްގެ އިމާރާތުގެ އިރު ދެކުނު ސަރަހައްދުން ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުން

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 13 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚް: 18 އޯގަސްޓް 2021

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ

ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:47 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.