ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: J-GOM ފަންޑުގެ ޖީ.އެލް.ކޯޑު 423001 އިން 2800.00ރ. (ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އުނިކޮށް، ޖީ.އެލް.ކޯޑު 423002 އަށް 2800.00ރ. (ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އިތުރުކޮށް، ޖީ.އެލް.ކޯޑު 226002 އިން 5000.00ރ. (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އުނިކޮށް، ޖީ.އެލް.ކޯޑު 222008 އަށް 5000.00ރ. (ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އިތުރުކޮށް، ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ދިނުމަށް L-CTPF ފަންޑަށް 28،803.20ރ. (އަށާވިސްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިންރުފިޔާ ވިހިލާރި) އިތުރުކޮށް، ޚަރަދުކުރާގޮތަށް، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުމަށް ނިންމުން.

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 14 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚް: 26 އޯގަސްޓް 2021

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ

ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:49 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.