ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ކައުންސިލުން ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި، އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:45 ގައި ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާ ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

• މަގު ހެދުމާއި ރުއްގަހު މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން.
• 2019 ވަނަ އަހަރު މިހިރީ 5 ބޯޓުން ގެއްލުންވި ގަސްކާނާއާއި ގުޅޭގޮތުން.
• ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރާއި ގުޅޭގޮތުން.
• އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ތަކެތި ނަގާ ނީލަން ކިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުން.
• ރަށުގެ ކުނީގެ އެއްބަސްވުން ވެމްކޯއާއިއެކު ހެދުމާއިގުޅޭގޮތުން.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ދެޖިންސްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.


ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:01 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.