ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އައުޓްޑޯރ ޖިމް އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓުގެ ފަރާތުން މިރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްދީފައިވާ އައުޓްޑޯރ ޖިމް މިހާރުވަނީ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ޖިމް ބޭނުންކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގަޑިތައް
-ހެނދުނު 5:30 އިން 8:00 ދެޖިންސުގެ ބޭފުޅުންނަށް
-ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 ދެޖިންސުގެ ބޭފުޅުންނަށް
-ރޭގަނޑު 8:00 އިން 9:30 އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ
-ރޭގަނޑު 9:45 އިން 11:30 އަށް ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ

ޖިމް ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާކުލަންދޭންވީ ކަންކަން
-ޖިމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމަށާއި ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަން ދިނުން
-ޖިމްގެ އިންފާރު ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރުން
-ބޫޓަށް ނާރާ ޖިމް ބޭނުންނުކުރުން
-އުމުރުން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ޖިމް ބޭނުންނުކުރުންއައުޓްޑޯރ ޖިމް އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުވާލުން އައުޓްޑޯރ ޖިމް އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުވާލުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 12:54 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.