ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި، ފުޓްޝަލް ދަނޑު ދޫކުރުމާއިގުޅޭ

ފައިނު ސްކޫލްގެ ސްޕޯޓުސް ފެސްޓިވަލްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 އިން ފެށިގެން 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 15:45 އިން 18:00 އަށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި، ފުޓްޝަލް ދަނޑު ފައިނު ސްކޫލަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.


ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި، ފުޓްޝަލް ދަނޑު ދޫކުރުމާއިގުޅޭ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި، ފުޓްޝަލް ދަނޑު ދޫކުރުމާއިގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:33 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.