ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 2 ކޮމެޓީއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މި ކައުންސިލްގައި އުފެއްދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، ހެލްތު އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ކޮމެޓީ އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމެޓީއަށް ބޭފުޅުން ނެގުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ދެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 12 އޯގަސްޓް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.


ކައުންސިލްގެ 2 ކޮމެޓީއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ކައުންސިލްގެ 2 ކޮމެޓީއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:27 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.