ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 12ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. ކައުންސިލްގެ 10،11ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
3. ރުއްގަހުގެ އަގުބަލާ ކޮމެޓީ، ދަނޑުދޫކުރާ ކޮމެޓީ ފާސްކުރުން.
4. ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އަރާ ބަންޑާރަ ރުއްގަހަށް ބަދަލުނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 12ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 12ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:11 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.