ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުން ވެލި ދޫކުރަން ފެށުން

މިރަށު އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލާ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައިވާ ވެލިތަކުން ވެލި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވެލި ދޫކުރެވޭނީ ކޮންމެ ގޯއްޗަކަށް 150 ޑަބިޔާއެވެ. ވެލި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ގޯއްޗަކަށް އެގެއެއްގެ ބޭނުމަށް އެ ގޯއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެކަމަށް އެދުމުން އެފަރާތަކަށެވެ. އަދި ވެލި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދޭތާ 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެލި ނަގާ ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި ނަގާވެލި ގިނަވެގެން 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ.

ވީމާ، ވެއްޔަށް އެދެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 16 އޯގަސްޓް 2021 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.


އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުން ވެލި ދޫކުރަން ފެށުން އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުން ވެލި ދޫކުރަން ފެށުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:47 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.