ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އެމްޓީސީސީގެ ބޭނުމަކަށް 3 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

މިރަށު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުން ތިއްބެވުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން 03 ކޮޓަރި، 03 ފާހާނާ، ސިޓިންރޫމް އަދި ބަދިގެ ހިމެނޭގޮތަށް، 03 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އެފަދަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 19 އޯގަސްޓް 2021 ގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ، އަގު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯމްތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ. މިކަމަށް އެދޭ ފޯމް މިއިދާރާއިންނާއި މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފޯމްގައި ހިމެނިފައި ހުންނާނެއެވެ.


އެމްޓީސީސީގެ ބޭނުމަކަށް 3 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ އެމްޓީސީސީގެ ބޭނުމަކަށް 3 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:31 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.