ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ނަމްބަރ MTCC-BDAD/311/2021/001 ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އާއި އެހެނިހެން ސެޓަޕް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހަމަޖެއްސުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
3. ކުރީގެ އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
4. ކުރީގެ ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 3:15 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.