ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް

ނިންމުން: 2021/37 ރ.ފައިނުން ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުޞޫލު" ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް.

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 10 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 04 އޯގަސްޓް 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: ރ. ފައިނުން ދިގު މުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުސޫލު


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 2:10 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.