ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ، ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށް ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަން.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ:
2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ހިއްސާކުރުން.
2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ހިއްސާކުރުން.
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން.

ތަން: ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާ
ތާރީޚް: 31 ޖުލައި 2021
ގަޑި: 20:45


ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:49 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.