ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް

ނިންމުން: 2021/31 "ރ.ފައިނު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު" ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 9 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 07 ޖުލައި 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: ރ. ފައިނު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު


ނިންމުން: 2021/32 " ރ.ފައިނު ކައުންސިލްގެ ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ހިންގުމުގެ އުޞޫލު" ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 9 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 07 ޖުލައި 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: ކޮމެޓީތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލު


ނިންމުން: 2021/33 ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއަށް އާއްމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚާލިދު / މ.ފިނިފަރު / މާލެ، ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 9 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 07 ޖުލައި 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ވޯޓް ނުދޭ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ވޯޓް ނުދޭ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: -


ނިންމުން: 2021/34 ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ، ބިޑް ކޮމެޓީ، ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޮމެޓީ، މުރާޖާ ކޮމެޓީ ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 9 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 07 ޖުލައި 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: ކޮމެޓީތަކުގެ ލިސްޓް
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:45 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.