ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް

ނިންމުން: 2021/29 "ނަން ބަދަލުކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ފީ ނެގުމާއިބެހޭ އުޞޫލު" ލިޔެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 7 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 30 ޖޫން 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: -


ނިންމުން: 2021/30 "ވެލި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު" ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 7 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 30 ޖޫން 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: ރ. ފައިނު ފަޅުތެރޭ ސަރަހައްދުން ދޮންވެލި ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލު


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:42 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.