ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގޫޅޭ

މިއިދާރާއިން މިހާރު ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވާނީއެވެ.

#

ތަފްޞީލް

ދުވަސް

ގަޑި

1

ފައިސާ ބަލައިގަތުން

އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް

09:30 އިން 13:00 އަށް

2

އައިޑީ ކާޑު ހެދުން

އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް

09:30 އިން 12:00 އަށް

3

އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދޭ ފޯމްތައް ބަލައިގަތުމާއި ހުއްދަ ދިނުމަށް

އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް

09:00 އިން 13:00 އަށް

4

އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސްގެ ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

ހޯމަ، ބުރާސްފަތި

09:00 އިން 13:00 އަށް

5

ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯނު ސްކީމުތަކަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

ހޯމަ، ބުދަ

10:30 އިން 11:30 އަށް

6

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

އަންގާރަ، ބުރާސްފަތި

09:00 އިން 13:00 އަށް


ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގޫޅޭ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގޫޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:01 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.