ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް

ނިންމުން: 2021/26 ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމެޓީއަށް ނަގާ، 2 ހަފްތާ ތެރޭގައި އޮޑިދޯނި ފަހަރު ގެންގުޅުއްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލާއިއެކު އުޞޫލުގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމުން

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 16 ޖޫން 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ - ސަލާމް،
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: -


ނިންމުން: 27 ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ރިވއު ކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއާއި ހިއްސާކޮށް ލަފާ ހޯދުމަށާއި، މިކަމާއިގުޅޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވައިގެން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން.

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 16 ޖޫން 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ - ސަލާމް،
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: -
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:54 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.