ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް

ނިންމުން: 2021/24 ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ފައިނު ސުކޫލު، ފައިނު ޞިއްހީމަރުކަޒު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ (3 މުއައްސަސާގެ) ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުންނެވި ފަރާތްތައް ނުވަތަ ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެހުންނެވި ފަރާތަކީ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ގަވައިދުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ހަމަޖައްސަވާ ފަރާތްތަކަކާއި، އާންމުންގެ ތެރެއިން ލަފާދޭ ކޮމެޓީއަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާއި، ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ ހިމަނައިގެން ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުން.

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 09 ޖޫން 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ސަލާމް،
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: -


ނިންމުން: 2021/25 ކޮވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި މިކަމާއިގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބަޖެޓް ތަންދޭ މިންވަރަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމުން.

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 09 ޖޫން 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ - ސަލާމް،
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: -
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:37 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.