ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 3 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް

ނިންމުން: 2021/21 ޑްރިޕް އިރިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓާއިގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލާއި ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މިއަދުން ފެށިގެން 2 ހަފްތާ ތެރޭގައި، މިދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ހިޔާލާއިއެކު ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ފެންނަކަމަށް.

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 01 ޖޫން 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ،
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ނިންމުން: 2021/22 ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚް: 1 ޖޫން 2021
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: -

ނިންމުން: 2021/23 ފައިނު ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އަށް އެހީ، 2ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ދިނުމަށާއި އެގޮތުން ދައުލަތުން ކައުންސިލަށް ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓުން 20،000ރ. (ވިހިހާސް ރުފިޔާ) ގެ އެހީ ދިނުމަށާއި އަދި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދައިގެން މިޕްރޮޕޯސަލްއަށް އިތުރު އެހީ ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށް

ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ
ގުޅުންހުރި ފައިލް: -
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 3 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 3 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:49 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.