ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތާއި ބެހޭ

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް މިރަމަޟާން މަހުގެ 02 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 28 ރަމަޟާން 1442 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:30 ން މެންދުރު 12:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަމުންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ މީހަކަށް 2.4 ކިލޯގެ މިންވަރެވެ. ޒަކާތް ނެރުއްވާނީ އަހަރުތެރޭގައި ބަނޑުކެއުމުގެ ގޮތުން ޢާއްމުކޮށް ކައިއުޅުނު ބާވަތްތަކުން (ގޮވާމުން) މިރަށުގައި 2.4 ކިލޯއަށް ޖެހޭ މިންވަރެވެ. ނުވަތަ 2.4 ކިލޯގެ އަގެވެ. ހަނޑުލުން ދައްކަވާ ނަމަ ދައްކަވާނީ 2.4 ކިލޯ ހަނޑުލެވެ. ފައިސާއިން ދައްކަވާނަމަ، އާދައިގެ ހަނޑުލަށް ދައްކަވާނީ 2.4 ކިލޯ ހަނޑުލުގެ އަގަށްވާ -/12 (ބާރަ ރުފިޔާ) އެވެ. ބާސްމަތީ ހަނޑުލަށް ދައްކަވާ ނަމަ ދައްކަވާނީ 2.4 ކިލޯ ހަނޑުލަށްވާ އަގަށްވާ -/84 (އަށްޑިހަ ހަތަރުރުފިޔާ) އެވެ. އަދި އާދައިގެ ފުށުން ދައްކަވާ ނަމަ ދައްކަވާނީ 2.4 ކިލޯ ފުށުގެ އަގަށްވާ 36/9 (ނުވަރުފިޔާ/ ތިރީސްހަލާރި) އެވެ.


1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތާއި ބެހޭ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތާއި ބެހޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 12:26 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.