ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

މިރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޕަންޕް ސްޓޭޝަންތަކާއި، އާރު އޯ ޕްލާންޓް އަޅާ ސަރަޙައްދުތަކަށް އަރާ ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދު 29 މާރިޗު 2021 ފެށިގެން 01 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއެކު މިސަރަޙައްދުތައް އެނގޭނެ ޗާޓް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 2:56 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.