ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

މިރަށު ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސް ޢިމާރާތުގެ އިރު އުތުރުގައި އޮތް ބިމުގެ އުތުރު މަގަށް އަރާގޮތަށްހުރި ރުއްގަހާއި، އިންޖީނުގޭގެ ހުޅަނގުން ކުލަބް ޔަންގުސްޓަރސްގެ އުތުރު އެ ސަރަޙައްދުގައިހުރި ރުއްގަހާއި، މިރަށު އައުސް ގޭގެ ހުޅަނގުން އޮތް ގޯޅިއާއި، ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދާއި ހަމައަށް ހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދު 02 ފެބުރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 07 ފެބުރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:29 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.