ޞަފްޙާތައް

މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދަނޑުބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން

މިއަހަރު މޫސުމީ ދަނޑު ހެއްދުމަށް ދަނޑުބިމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)311/311/2020/82 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ދަނޑު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމު ކުރީމެވެ. މިއަހަރު ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދަނޑުބިން ލިބޭނީ 68 ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވީމާ، މިލިސްޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް 17 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13.00 ގެ ކުރިން އެޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ދަނޑު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ގުރުއަތުނެގުން އޮންނާނެ ތާރީޚް ފަހުން އަންގާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދަނޑުބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދަނޑުބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:27 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.