ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާއްމުކުރުން

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ލޯބި ޖެހިފައިވާ އަދި ތަޖުވީދުމަގުން ރީތިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވާ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއިއެކު މިވަނީއެވެ.

ވީމާ، މިލިސްޓްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއްވާނަމަ 23 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވި މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާއްމުކުރުން ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާއްމުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:24 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.