ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފެންދޭ ނިޒާމުގެ ވަޅުތައް ހެދުމަށް ނަގާފައިވާ ވެލިފުނިން ވެލި ދޫކުރުން

މިރަށު ސޯސަންމަގުގެ އުތުރުފަޅީގައި ޤާއިމްކުރާ ފެންދޭ ނިޒާމުގެ ވަޅުތައް ހެދުމަށް ނަގާފައިވާ ވެލިފުނިން ވެލި ދޫކުރުމުގެ ފުރުޝަތު މިއަދުން ފެށިގެންވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އަދި މި ވެލިފުނިން ވެލި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިކަމަށް އެދި ހުށައަޅާ ހުރިހާފަރާތަކަށްވެސް ފުރުޝަތު ލިބޭނެހެން ހުޅުވާލި ފުރުޝަތުގައި ވެލި ބޭނުންވެގެން ސިޓީއަކުން އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވީމާ 20 ޑިސެންބަރ 2020 އިންފެށިގެން 24 ޑިސެންބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޝަތު ހޮޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.


ފެންދޭ ނިޒާމުގެ ވަޅުތައް ހެދުމަށް ނަގާފައިވާ ވެލިފުނިން ވެލި ދޫކުރުން ފެންދޭ ނިޒާމުގެ ވަޅުތައް ހެދުމަށް ނަގާފައިވާ ވެލިފުނިން ވެލި ދޫކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:48 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.