ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދަނޑުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

ދަނޑުވެރިކަމާއިގުޅޭ ފަންނީ ބޭފުޅެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިރަށު ދަނޑުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދަނޑު ހެއްދުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ތިރީގައިމިވާ ތާވަލްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

* 9 އޮކްޓޯބަރ 2020 (ހުކުރު) ރޭގަނޑު 8:45 ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުން

* 10 އޮކްޓޯބަރ 2020 (ހޮނިހިރު) ރޭގަނޑު 8:45 ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

ވީމާ، މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ދަނޑުވެރިން ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދެމެވެ.


ދަނޑުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ ދަނޑުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 1:58 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.