ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ - 2

މިކައުންސިލުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލަށް 1.5 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް ކުރި ނަންބަރު (IUL)311/311/2020/54 (24 އޯގަސްޓް 2020) ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސްފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މިކަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކޮށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާކަން އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް ގެންނަވަންވާނެއެވެ. މިކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު (18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު (19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 6580072 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ ޕިކަޕްގެނެސް ދިނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް މާކުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތެވެ.
• ހުށަހަޅާ އަގަށް % 75
• ތަޖުރިބާއަށް % 15
• މުއްދަތަށް: % 10


ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ - 2 ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ - 2 Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:24 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.