ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދުގައިހުރި ވެލިފުނިން ގޯތިތަކަށް ވެލި ދޫކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

މިރަށު އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދުގައި ޖަހާފައިވާ ވެލިފުނިން ވެލި ދޫކުރުމުގެ މުއްދަތު މިއަދުން ފެށިގެން 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރަންވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ވެލި ގެންދިޔުމަށް އެދުމަށް މިއިދާރާގެ ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޙަސަން ޒާޙިރު (ފޯން: 9636619) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިބުރުގައި ވެލި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ގޯއްޗަކަށް 80 ގޯނީގެމަގުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވެލި ނުގެންދާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ވެލިގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ މިވަގުތުގެ ޙާލަތަށްބަލާ ގައިދުރުކަން އިސްކޮށްގެނެވެ.

ވެލި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި:
- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 09:00 ން 22:00 އަށް


އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދުގައިހުރި ވެލިފުނިން ގޯތިތަކަށް ވެލި ދޫކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދުގައިހުރި ވެލިފުނިން ގޯތިތަކަށް ވެލި ދޫކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:07 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.