ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ އެސް.އެމް.އެސް ނޮޓިފިކޭޝަން ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ

މިކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އަވަސްކަމާއިއެކު އެންގުމުގެ ބޭނުމުގައި، އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ބައެއް މުހިންމު އެންގުންތައް އަންގާގޮތަށް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެސް.އެމް.އެސް ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބިލައްވާނީ މިކައުންސިލްގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ފޯން ނަމްބަރުތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިލިސްޓްގައި ފޯން ނަމްބަރު ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލަމެވެ. ފޯން ނަމްބަރު ހިމެނުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 6580072 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ ތިރީގައިއެވާ ގޫގުލްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯން ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް


ކައުންސިލްގެ އެސް.އެމް.އެސް ނޮޓިފިކޭޝަން ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ކައުންސިލްގެ އެސް.އެމް.އެސް ނޮޓިފިކޭޝަން ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:54 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.