ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ޓީމްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މިރަށު ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ "ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސޫލު" ގެ ދަށުން، ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާގައި ޓީމް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލަމެވެ.

ޓީމް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއިދާރާއިންނާއި މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް www.fainucouncil.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިވާހަކަ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ


ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ޓީމްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ޓީމްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 1:07 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.